Börsiteade 25.05: Aktsiatsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionäri otsused


25.05.2018

Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM (registrikood 10137319, registreeritud aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 25, 15051) ainuaktsionär, Eesti Vabariik, võttis täna (25. mail 2018. a) vastu otsused Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks ja aktsiate avaliku pakkumise läbiviimise tingimuste kinnitamiseks.

 

Nimetatud otsustega otsustas Eesti Vabariik:

  1. Seoses Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate plaanitud avaliku pakkumisega Finantsinspektsiooni poolt registreeritud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512. Aktsiaselts TALLINNA SADAM on esitanud käesoleva otsuse kuupäeval noteerimisavalduse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM kõigi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.
  2. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 187 595 032 eurolt 263 000 000 euroni, st 75 404 968 euro võrra. Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 263 000 000 eurot. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõikega 2 õigus lasta välja kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär võib määrata ja täpsustada väljalastavate aktsiate lõplikku arvu ja jaotust investorite vahel või volitada väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse määramiseks ning täpsustamiseks Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM nõukogu või juhatust, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades sätestatut.
  3. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM olemasoleva ainuaktsionärile (Eesti Vabariik) eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid avaliku pakkumise raames, ja teatud institutsionaalsed investorid teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja selle lisade kohaselt.
  4. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM uute aktsiate väljalaskehind on 1 euro iga aktsia eest, millele lisandub ülekurss vahemikus 0,4 kuni 0,8 eurot. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaske ülekursi suuruse) määrab Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär pärast pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse selgitamise protsessi lõppu. Väljalastavate aktsiate nimiväärtust ületava lõpliku väljalaskehinna osa loetakse ülekursiks. Sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest võib Aktsiaselts TALLINNA SADAM pidada vajalikuks ülekursi rakendamist ka väljaspool eelpool nimetatud vahemikku, tingimusel, et uue ülekursi vahemiku alumine piir ei ole väiksem kui ülekursi vahemiku alumine piir. Sel juhul määrab rakendatava ülekursi vahemiku ja/või lõpliku ülekursi Aktsiaselts TALLINNA SADAM ainuaktsionär oma otsusega.
  5. Uute aktsiate eest tasumise kord on määratud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.
  6. Seoses aktsiate plaanitud pakkumisega annavad emiteeritavad aktsiad ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionäri poolt pakkumise raames ja tulevikus võõrandatavad aktsiad uutele aktsionäridele õiguse dividendile alates 01.01.2018. a algava majandusaasta eest. Ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud kasumi jaotamise osas on dividendi saamiseks õigustatud isik olenemata dividendi väljamaksmise ajast üksnes vastava otsuse kuupäeval Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsionäride nimekirja kantud isik, st Eesti Vabariik. Uute aktsiate emiteerimine ega aktsiate hilisem võõrandamine ei mõjuta ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud dividendi saamiseks õigustatud isikute ringi.
  7. Kinnitada pakkumise läbiviimise tingimused ja kord, mis on kirjeldatud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja prospekti lisas. Prospekt on registreeritud Finantsinspektsiooni juhatuse 7. mai 2018. a otsusega nr 4.3‑4.9/1589 ja prospekti lisa esitatakse Finantsinspektsioonile registreerimiseks 24. mail 2018. a.
  8. Pakkumise perioodi ja märkimisõiguse kasutamise tähtaeg on määratud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Aktsiaselts TALLINNA SADAM
E-post: m.zirel@ts.ee