Dividendid

Tallinna Sadama 14.05.2019 toimunud üldkoosolek otsustas maksta 2018. majandusaasta eest dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas 35,242 mln eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 28.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt oli aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.05.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid maksti aktsionäridele 04.06.2019 kahe osamaksena.

Eraisikutele tehtud dividendimaksetelt peeti madalama maksumääraga maksustatud dividendidelt kinni täiendav 7% tulumaks, sõltumata investeerimiskonto kasutamisest. Tulumaksuseaduse §40 lg 2 p 4 investeerimiskonto erand puudutab jätkuvalt ainult intressimakseid ja seda ei kohaldata dividendimaksetele.

 

Dividendipoliitika

Tallinna Sadam on eelnevatel aastatel jaotanud enda aktsionäridele märkimisväärseid dividende ning ettevõte seab eesmärgiks jätkata samasugust tugevat ja kindlat dividendipoliitikat. Ettevõte viimase kümne aasta keskmine aastane dividend on ulatunud 28 miljoni euroni.

Tallinna Sadama nõukogu ja Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates 2021.aastast vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist (sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju)¹.

 

¹ Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub ASi Tallinna Sadam kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida kontsern võib aegajalt asjassepuutuvaks pidada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. Käesolev info sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda.“