Dividendipoliitika

Tallinna Sadam on eelnevatel aastatel jaotanud enda aktsionäridele märkimisväärseid dividende ning ettevõte seab eesmärgiks jätkata samasugust tugevat ja kindlat dividendipoliitikat. Ettevõte viimase kümne aasta keskmine aastane dividend on ulatunud 28 miljoni euroni.

Tallinna Sadama nõukogu ja Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates 2021.aastast vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist (sõltuvalt turutingimustest, kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju)¹.

 

¹ Iga tulevase dividendimakse aeg ja summa sõltub ASi Tallinna Sadam kontserni hetke ja tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida kontsern võib aegajalt asjassepuutuvaks pidada, sealhulgas, kuid mitte ainult, tütarühingute võimest maksta dividende, kontserni kapitalivajadustest, finantstulemustest ja valitsevatest kapitalituru tingimustest. Käesolev info sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda.“