Tallinna Sadam – tugeva ärimudeliga kindel dividendimaksja


05.06.2018

Tallinna Sadama aktsiate esmane pakkumine kestab veel kuni eeloleva kolmapäeva (6. juuni) kella 14-ni.  Kuni kolmandik ettevõtte aktsiatest saab noteeritud Nasdaqi Tallinna börsil ja eeldatav esimene kauplemispäev on 13. juuni. Börsileminekuga sihime äriettevõttena kolme eesmärki:

 • Investorite lisandumine annab meile veelgi selgema fookuse oma ärivaldkondadele
 • Börsistaatus suurendab ettevõtte rahvusvahelist tuntust ja konkurentsivõimet
 • Avaliku ettevõttena suureneb läbipaistvus ja lisandub börsiettevõtte kvaliteedimärk nii tänaste kui potentsiaalsete partnerite silmis.

Pakkumisel saavad osaleda kõik Eesti füüsilistest ja juriidilistest isikutest jaeinvestorid ning ühtlasi ka kodumaised ja rahvusvahelised institutsionaalsed ehk kutselised investorid, kes soovivad saada osa uuendusmeelse, hästi kapitaliseeritud ja stabiilselt dividende maksva ettevõtte tulevikust.

 

Aktsiate märkimine

Meie üheks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel on anda igale Eesti inimesele võimaluse saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Enne lõpliku investeerimisotsuse langetamist tuleks igal investoril tutvuda avalikku pakkumise prospekti, selle lisa ja kokkuvõtte eesti- ja venekeelsete tõlgetega, mis on leitavad meie kodulehel investor.ts.ee. Mõned peamised märkimisega seonduvad korralduslikud küsimused aga allpool:

 • Aktsiaid saavad märkida kõik Eesti füüsilised ja juriidilised isikud ning märkimiskorraldusel piirmäära pole – märkida saab minimaalselt ühe aktsia ning maksimaalselt just nii palju, kui investor ise soovib.
 • Oleme seadnud eesmärgiks rahuldada iga jaeinvestori märkimissoov minimaalselt 1000 aktsia ulatuses. Lõplik miinimumjaotis selgub pärast märkimisperioodi lõppu ja sõltub kokkuvõttes nii jae- kui institutsionaalsete investorite kogunõudlusest.
 • Aktsiate märkimise hinnavahemik on 1,4-1,8 eurot aktsia kohta ning jaeinvestorid saavad märkimiskorralduse esitada hinnavahemiku ülempiiriga ehk 1,8 euroga. Märkimise lõpus maksavad kõik investorid samasugust lõpphinda ning kui see kujuneb 1,8 eurost madalamaks, tagastatakse jaeinvestorile hinnavahe.
 • Pakkumisel aktsiaid omandanud aktsionäridel tekib õigus dividende saada 2018. aasta majandusaasta aruande põhjal ning üldjuhul maksab Tallinna Sadam aktsionäridele dividende aasta II kvartalis ehk antud juhul toimub esimene dividendimakse eeldatavalt 2019. aasta kevadel.

 

Tallinna Sadama ärivaldkonnad

Tallinna Sadama visioon on Eesti suurima mereväravana olla Läänemere sadamatest uuendusmeelseim ning saavutada seeläbi kasvu kõigis oma neljas põhilises peamises ärivaldkonnas. Nendeks on liini- ja kruiisireisijate teenindamine, kaubavedude teenindamine, reisiparvlaevaühendus Eesti suursaartega ning tuleviku ärisuunana Vanasadama piirkonna kinnisvaraarendus.

Naaberriikide vahelised tihedad majandussuhted ja korralikult toimivad laevaliinid on muutnud Läänemere üheks tihedaima laevaliiklusega sisemereks maailmas. Reisijate arv Läänemerel on viimase kümne aasta jooksul pidevalt kasvanud. Tallinna Sadama suurima reisijate arvuga liin on Tallinn-Helsingi, kus 2017. aastal teenindati 8,8 mln reisijat. Ühtlasi on see ka üks Euroopa tihedaima liiklusega regulaarliine. Inimeste kasvav huvi kruiisireiside kui puhkuse veetmise viisi vastu ning Läänemere piirkonna populaarsuse kasv on samal ajal suurendanud ka kruiisireisijate arvu. Viimastel aastatel kasvab kõige kiiremas tempos Aasiast pärit Eestit külastavate turistide arv, milles on oma osa nii liini- kui ka kruiisilaevadel.

Tallinna Sadama sadamaid läbivatest kaubavoogudest moodustab suurema osa ida-lääne-suunaline transiit ehk Venemaaga seotud mahukaubad, nagu naftatooted, väetised jms. Majanduspoliitilistel põhjustel on need mahud aasta-aastalt vähenenud, mida on aga osaliselt asendanud teiste lastiliikide suurenemine. Kui 2009. aastal moodustas Venemaaga seotud kaubamaht Tallinna Sadama kaubamahust ligi 70%, siis 2017. aastaks on selle kauba osakaal langenud 36%-le, samas kui Eesti ekspordi ja impordiga seotud kaubamaht ulatus ligi 50%-ni. Sadam teeb aktiivselt koostööd kaubaoperaatoritega ja teiste logistikaahela osalistega, leidmaks uusi kaubavoogusid ning siht- ja lähteriike. Lisaks otsitakse võimalusi sadama kaudu liikuvale kaubale suurema lisandväärtuse andmiseks sadamale kuuluvate tööstuspargi alade kasutusse andmise kaudu. Suurenevad ro-ro (veerem) ja konteinerkaupade mahud loovad lisavõimalusi kaubavedudeks põhja-lõuna- ning lääne-ida-suunal.

Tallinna Sadam osutab oma tütarettevõtjate kaudu riigile üleveoteenust viie reisiparvlaevaga kahel liinil (mandri ja Saaremaa ning Hiiumaa vahel) ja jäämurdeteenust talvisel hooajal multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica.

Kinnisvara ärivaldkond on veel suures osas ettevalmistusfaasis. Muuga tööstuspargis on detailplaneering kehtestatud ja Tallinna Sadam tegeleb aktiivselt müügitööga, et leida kliente vabadele tööstuspargi kruntidele. Paldiski tööstuspargi alade detailplaneeringu protsess veel kestab ja loodetavasti kehtestatakse detailplaneering 2018. aasta lõpuks. Teiste strateegiliste algatuste seas kaalub Tallinna Sadam võimalust arendada kinnisvara Vanasadama piirkonnas Tallinna kesklinnas, mille kinnistute detailplaneerimise protsess on osaliselt alanud ja osaliselt algatamisel, kuid kestab veel hinnanguliselt järgmised kolm kuni viis aastat.

Meie visioonis kesksena sõnastatud eesmärk olla “uuendusmeelseim” pole mitte pelgalt sõnakõlks, vaid meie äritegevuse A&O. Tallinna Sadamal käib pidev võistlus konkurentidega ja edu valemiks saab siin olla vaid eristumine – peame olema kiiremad, paindlikumad ja pakkuma parimat teenust.

Oleme logistikasektori uuenduste eestvedajana ja Põhja-Euroopa neljanda sadamana reisijate teenindamises lükanud käima mitmeid suuremahulisi projekte, nagu logistikaahela digitaliseerimine, reisiterminalide uuendamine ja Targa Sadama liiklusjuhtimissüsteem Vanasadamas, automaatsildumine laevadele ning tark ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal. Keskendume liini- ja kruiisireisijate valdkonna kasvule, laevanduses teenuse kvaliteedile, kaubavedudes lisandväärtuse loomisele ja põhja-lõuna-suunalistele kaubavedudele ning Vanasadamas kinnisvara arendusele.

Meie strateegia nurgakivideks on:

 • Tagada ettevõtte kasumlikkus
 • Võimekus genereerida rahavoogu ja maksta kõrget dividendi
 • Maksta aktsionäridele kõrget dividendi

 

Dividendipoliitika

Oleme läbi aastate olnud stabiilne dividendimaksja omanikule ehk tänasele ainuaktsionärile Eesti riigile. Viimase kümne aasta (2008-2017) keskmine dividendimakse on olnud 28 miljonit eurot ehk meie track record kinnitab – Tallinna Sadam on hea dividendivõimekusega ettevõte.

Tänavu aprillis kinnitas Tallinna Sadama nõukogu ettevõtte dividendipoliitika, mis näeb ette:

 • maksta nii 2019 kui 2020. aastal aktsionäridele korralisi maksustamisjärgseid dividende summas vähemalt 30 miljonit eurot
 • järgnevatel aastatel on eesmärgiks jaotada aktsionäride vahel vähemalt 70% eelneva majandusaasta puhaskasumist

 

Riskid

Loomulikult kaasnevad ka iga äriettevõtte tegevusega mitmesugused riskid, mis võivad olla põhjustatud näiteks väliskeskkonna drastilisest muutusest, poliitilistest ja regulatiivsetest kannapööretest või muudest ettenägematutest asjaoludest.

Põhjalikum nimekiri võimalikest riskidest on ära toodud meie prospektis ja selle kokkuvõtte eesti- ja venekeelsetes tõlgetes. Kõigi nende riskidega me äriettevõttena oma tegevustes ka arvestame ja aktsionäride ees vastutame.

 

Atraktiivne investeerimisvõimalus

Ülalkirjeldatud stabiilne ärimudel ja tuleviku kavandatavad arendustegevused annavad meile kindlust, et Tallinna Sadama aktsia on atraktiivne rahapaigutamise võimalus investorile, kes hindab stabiilset rahavoogu ja dividendivõimekust.

Lõpetuseks rõhutan aga veelkord üle, iga investeerimishuviline peaks kindlasti tutvuma põhjalikult aktsiate avaliku pakkumise prospekti ning selle lisaga, kus on esitatud terviklik ja tasakaalustatud ülevaade ettevõttest ja pakkumisest, millele tuginedes saab investor langetada kaalutletud investeerimisotsuse.

Mina Tallinna Sadama juhina saan vaid kinnitada seda, et minu ja meie kolleegide eesmärk on juhtida kogu oma äritegevust nutikalt, digitaalselt ja kestlikest põhimõtetest lähtuvalt. Vaid selliselt saame olla avatud ja uuendusmeelseim sadam Läänemere regioonis, kes on konkurentsisituatsioonis majakaks teistele ning vastab seeläbi aktsionäridele ootustele.

 

Valdo Kalm, AS Tallinna Sadam juhatuse esimees